Eerste stappen op weg naar nieuw duurzaamheidsbeleid

Boom.jpg
Andre Boer Gert Schut
Door André Boer, Gert Schut op 1 juli 2020 om 14:42

Eerste stappen op weg naar nieuw duurzaamheidsbeleid

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden heeft de eerste stappen gezet om tot een breed gedragen visie op duurzaamheid te komen. ChristenUnie Vijfheerenlanden is blij met het concept dat het college naar de gemeenteraad gestuurd heeft. Tegelijkertijd beseft de ChristenUnie fractie dat dit de aller, aller eerste aanzet is. Er moet nog flink wat gebeuren! En ook daar zijn wij blij mee, want dat komt het draagvlak en de betrokkenheid ten goede. André Boer gaf namens de ChristenUnie fractie een aantal punten mee voor dat proces. 

Hoe beoordeelt de ChristenUnie het duurzaamheidsbeleid?

Volgens commissielid André Boer spelen bij duurzame keuzes vaak drie dilemma’s een rol: "We hebben als eerste te maken met de spanning tussen onszelf en de ander. Het tweede dilemma gaat over nu en later: in hoeverre zijn wij bereid om in onze keuzes rekening te houden met de gevolgen voor de kwaliteit van leven van mens en natuur op de langere termijn? En het derde dilemma gaat over het verschil tussen welvaart en welzijn. Wat hebben we echt nodig? En wanneer hebben we ‘genoeg’? Deze dilemma’s zullen een rol spelen in de manier waarop de ChristenUnie het duurzaamheidsbeleid en het proces ernaar toe zal beoordelen."

Participatie

Participatie staat bij de ChristenUnie hoog in het vaandel.  André Boer: "Volgens onze fractie ook éen van de succes factoren voor een succesvol duurzaamheidsbeleid. Daarom hebben wij in aanloop naar deze vergadering al ons oor te luisteren gelegd bij onze leden, geïnteresseerde inwoners en maatschappelijke organisaties. Daar horen wij een belangrijke zorg: zij geven aan dat hoewel er mooie woorden staan over het met elkaar samenwerken, participatie wat hen betreft echt een stap verder gaat. Dat betekent dat inwoners (mede-) zeggenschap krijgen over zowel het proces als financieel in de projecten betrokken zijn. Bij energieprojecten betekent dit bijvoorbeeld 50% lokaal eigendom als uitgangspunt zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. ChristenUnie Vijfheerenlanden wil nadrukkelijker aandacht voor co-creatie in het proces."

Enkele aandachtspunten

ChristenUnie Vijfheerenlanden heeft naast het belangrijke punt over co-creatie nog vier aandachtspunten voor het vervolgproces: 

  1. Kringlooplandbouw staat nu onder biodiversiteit, maar zou wat de ChristenUnie fractie betreft een apart onderdeel moeten zijn. Betrek naast de LTO ook agrariërs die op een duurzame manier ondernemen.
  2. Het is niet altijd duidelijk hoe dit beleid samenhangt met andere grote trajecten, zoals de Regionale Energiestrategie of omgevingsvisies. Maak deze samenhang explicieter in het vervolgproces.
  3. Hou de mix in duurzame energie in het oog om zo het hele jaar en bij alle soorten weer voldoende opwek van duurzame energie te hebben.
  4. Als alle ambities vertaald worden in plannen, heeft dit uiteraard financiële gevolgen. Neem daarom in het document een financiële paragraaf op. De doelstellingen moeten tenslotte wel realiseerbaar zijn met voldoende middelen.

Meedenken?

Zoals gezegd is er veel ruimte om inbreng te leveren en mee te denken! Wil je meedenken over het nieuwe duurzaamheidsbeleid? Neem dan contact op met raadslid Gert Schut (e-mail) of commissielid André Boer (e-mail).

Labels: , , ,