Onderzoek naar opvang asielzoekers en statushouders in Vijfheerenlanden

header_1397743328564d381eda54c62bfd05aa79e14a28885c5beb6d.jpg
6. Maaike van Leeuwen
Door Maaike van Leeuwen op 20 januari 2021 om 19:59

Onderzoek naar opvang asielzoekers en statushouders in Vijfheerenlanden

De gemeente Vijfheerenlanden kijkt op verzoek van de provincie Utrecht naar welke plekken in de gemeente geschikt zouden kunnen zijn of kunnen worden gemaakt voor het opvangen van asielzoekers en statushouders. In de provincie moeten op korte termijn 417 opvangplekken worden gerealiseerd. In Vijfheerenlanden is er ‘globaal’ gekeken naar welke plekken eventueel zouden voldoen. Daarbij zijn drie plekken in beeld gekomen. Het gaat om de leegstaande ambulancepost in Meerkerk, een weiland ten noorden van de Parallelweg in Leerdam en een leegstaand kantoorgebouw aan de ir. D.S. Tuijnmanweg in Vianen. Lees hier de eerste reactie van ChristenUnie Vijfheerenlanden op deze verkenning.

Spreektekst

Omzien naar de noden van vluchtelingen ligt na aan het hart van de christelijke politiek. We zijn allemaal gemaakt en geliefd door dezelfde God en het land waar we wonen hebben we ook maar gekregen. We hebben daarom de principiële overtuiging dat we een veilige plek moeten bieden aan slachtoffers van rampen, oorlog, vervolging en onderdrukking.
Dat betekent niet dat we als gemeenschap alle leed in de wereld op de schouders kunnen nemen. Maar we kunnen én moeten wel ons deel doen. Met oog voor alle vluchtelingen, van de vluchtelingenkampen wereldwijd tot in de asielzoekerscentra in Nederland.

Een dergelijk verzoek vanuit de provincie Utrecht, om te zoeken naar mogelijkheden, wil ChristenUnie Vijfheerenlanden dan ook graag honoreren. Het is goed om te merken dat er voortvarend gezocht is naar mogelijkheden. Tegelijk ziet de ChristenUnie het als onze taak om nieuwkomers te helpen snel onderdeel te worden van onze democratische rechtsstaat, om te helpen haar kernwaarden te verinnerlijken. Daarvoor is het van belang dat deze mensen zo snel mogelijk niet van locatie naar locatie worden verplaatst, want daardoor wordt het opbouwen van een netwerk heel moeilijk.

Bij deze aanvraag vanuit de provincie zien wij dat efficiency en kostenbesparing lijkt te leiden tot het verzoek van grote opvanglocaties. In verband met draagkracht in de bestaande kern wordt dan al snel uitgeweken naar afgelegen terreinen. Wij zijn een gemeente met veel kleine kernen, er is geen één kern groter dan 21.000 inwoners, en de meeste kernen zijn juist beduidend kleiner. Wat ons betreft is een lokale aanpak dan ook echt nodig. Met kleinschalige opvang op duurzame plekken bínnen de bebouwde kom, onder verantwoordelijkheid van onze gemeente, al dan niet samen met onze buurtgemeenten. Daardoor kunnen asielzoekers makkelijker een netwerk opbouwen via een plaatselijke kerk, sportvereniging of buurt. En daardoor kan de wijk, kern of stad hier ook makkelijker draagkracht voor creeëren.

Hierbij is het van belang ook lering te trekken uit de aanpak van 2015 in Leerdam. We moeten zorgen van onze inwoners vanaf het begin serieus nemen en hen de ruimte geven om eventuele suggesties aan de gemeente mee te kunnen geven. Een zorgvuldig communicatietraject naar en met onze inwoners, al vanaf het moment dat er concrete plannen worden uitgewerkt, is noodzakelijk.

ChristenUnie Vijfheerenlanden is dus voor kleinschalige opvang. Dit blijkt voor zowel voor de vluchteling als ook voor de al gevestigde inwoners zelf een goede werkzame combinatie. Dat betekent dat wat de fractie betreft wellicht meerdere opties onderzocht kunnen worden. Het liefst vindt de kleinschalige opvang plaats op duurzame plekken en niet te afgelegen. Leerdam en Meerkerk lijken sowieso goede opties te bieden hier voor. Wij zien graag een nadere uitwerking van de mogelijkheden voor -meerdere- kleinschalige opvang met oog voor duurzaam, zodat verplaatsingen zo min mogelijk nodig zijn en snel gestart kan worden aan het opbouwen van netwerk en onderdeel te worden van onze mooie, democratische en veelkleurige Vijfheerenlanden.

Maaike van Leeuwen 

Labels: , ,