Besluiteloosheid in dossier energietransitie zorgelijk

RES.jpg
Gert Schut Dico Baars
Door Gert Schut, Dico Baars op 25 januari 2023 om 19:10

Besluiteloosheid in dossier energietransitie zorgelijk

Het halen van de klimaatdoelen is urgenter dan ooit. De moeite die sommige partijen hebben om tot concrete besluiten te komen in Vijfheerenlanden is dan ook zorgelijk. Volgens ChristenUnie Vijfheerenlanden zet dit het draagvlak voor de energietransitie en het vertrouwen in de overheid onder druk.

Technocratische benadering

Het energiedossier is in de afgelopen maanden veel te technocratisch benaderd, vindt fractievoorzitter Dico Baars. "Eerst is tot op drie cijfers achter de komma berekend of we onze doelstelling wel kunnen halen met alleen zon op dak. Dat blijkt -niet verrassend- erg kwetsbaar. Daarom vindt het college terecht dat er ook windturbines nodig zijn. We spreken nu al maanden met elkaar over tabellen, wegingsfactoren en rankschikkingen in adviesrapporten om toch iets met windenergie te doen. Maar de keuze om met een of meerdere locaties verder te gaan is niet aan een adviesrapport, maar aan de gemeenteraad. Volksvertegenwoordigers moeten zich niet afhankelijk maken van een rangschikking in een adviesrapport, maar een goede belangenafweging maken. En zo duidelijkheid geven aan inwoners."

Aan de slag met kansrijke locaties voor windenergie

Raadslid Gert Schut denkt dat er voldoende gegevens beschikbaar zijn om een goede afweging te kunnen maken. "We hechten aan correcte gegevens en aan een deugdelijke besluitvorming. Niet voor niets hebben wij in december gepleit voor een onafhankelijke en objectieve toets op het Antea rapport, waar helaas fouten in waren gemaakt. Gelukkig zijn die fouten hersteld. Uit alle gegevens blijkt duidelijk dat er voldoende kansrijke locaties voor windenergie in Vijfheerenlanden beschikbaar zijn, waarbij windturbines zorgvuldig kunnen worden ingepast in natuur, landschap en leefomgeving. En waarbij er participatie is van omwonenden en andere stakeholders in de planvorming met een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Wat ons betreft gaan we concreet onderzoeken of windturbines in zoekgebieden 3 en 13 (Lexmond), 10 (Tienhovensweg) en 14 (Zijderveld) daadwerkelijk mogelijk zijn."

Labels: , ,