ANBI

Basisgegevens

Statutaire naam: ChristenUnie Vijfheerenlanden
KvK-nummer: 11057293
Rekeningnummer: NL86INGB0006692151

Grondslag

Dit is de kern van de grondslag van de ChristenUnie: 

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Doelstelling

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie;
  2. giften.

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester. De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het goedgekeurde jaarverslag van 2021 vind je hier. Politieke partijen moeten giften boven 4500 euro openbaar maken. ChristenUnie Vijfheerenlanden heeft geen giften boven deze drempelwaarde ontvangen. 

Bestuur & Contactgegevens

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen. Kijk op de pagina met contactgegevens voor de samenstelling van het bestuur en het post- en bezoekadres van de lokale afdeling. Voor meer informatie neem je contact op met de voorzitter of penningmeester van het bestuur.