Standpunten

Verkiezingsprogramma in het kort

 • Betrouwbare overheid

  Wij vinden het belangrijk dat het contact van onze inwoners met de gemeente eenvoudig en soepel verloopt. Samen met de inwoners willen wij onze gemeente mooier en beter maken.

  Hier gaan we voor:

  • Eerlijk zijn en geen beloftes doen die niet zijn na te komen.
  • Samenwerking met inwoners die verantwoordelijkheid willen dragen.
  • Inwoners vroegtijdig en eerlijk betrekken bij belangrijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de keuzes voor opwekking van groene energie.
  • Zorgen voor levendige kernen door het opstellen van een goed kernenbeleid.
  • Moderne dienstverlening van de gemeente die goed toegankelijk en bereikbaar is.
 • Veiligheid

  Veilige wijken en buurten zijn belangrijk. We willen dat onze kinderen veilig op kunnen groeien, onze ouderen veilig over straat kunnen gaan en alle inwoners zich prettig voelen in hun wijk, dorp of stad.

  Hier gaan we voor:

  • Extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van wijkagenten en handhavers.
  • Investering in brandveiligheid en risicopreventie.
  • Jongeren en andere kwetsbare inwoners beter informeren over (de gevolgen van) verslavingen.
  • De strijd tegen druggerelateerde criminaliteit en overlast intensiveren.
  • Een goede registratie van ongevallen, zodat gevaarlijke locaties in beeld komen en aangepakt worden.
 • Wonen en Ruimte

  We hebben een mooie gemeente waarin het voor veel mensen prettig wonen is. Toch zijn er ook groepen die geen passende of betaalbare woonruimte kunnen vinden. Hier moet verandering in komen. Nieuwbouw dient energiezuinig gebouwd te worden. Wij zijn zuinig en trots op ons landschappelijk karakter en de natuur in onze gemeente.

  Hier gaan we voor:

  • In bouwplannen vooruit kijken en bepalen welke soort woonruimte er nu én in de toekomst nodig is.
  • Alle nieuwbouwplannen die starten op of na 2 januari 2019, zijn bijna Energieneutraal (BENG).
  • Behoud van de Blijverslening waarmee ouderen hun koopwoning aan kunnen passen zodat ze niet hoeven te verhuizen.
  • Het ondersteunen van starters door startersleningen en het starterscontract.
  • Met goede wandel- fiets- en beleefpaden de Vijfheerenlanden ‘beleefbaar’ en toegankelijk maken.
 • Energie, Klimaat & Milieu

  We hebben maar één aarde en daar moeten we zuinig mee omgaan zodat we er nog lang van kunnen genieten. Ons energieverbruik speelt hierbij een belangrijke rol met grote effecten op ons klimaat en milieu. Duurzame energie opwekken en energieverbruik verminderen zijn daarbij van groot belang. Het streven van de ChristenUnie is om de energietransitie binnen één generatie realiseren.

  Hier gaan we voor:

  • Samen met inwoners plannen ontwikkelen om de energievoorziening van hun wijk of dorp te verduurzamen.
  • Particuliere initiatieven (zoals energiecoöperaties) op het gebied van de klimaatopgave stimuleren.
  • Met de woningcorporaties prestatieafspraken maken over het verduurzamen van hun woningen.
  • Prioriteit geven aan het bestrijden van zwerfafval en hergebruik van goederen stimuleren.
 • Jeugd, Gezin & Onderwijs

  Kinderen en jongeren hebben de toekomst. Wij vinden het daarom belangrijk dat zij op kunnen groeien in veilige gezinnen, scholen en buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, deze zoveel mogelijk dicht bij huis en school krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.

  Hier gaan we voor:

  • Initiatieven voor relatieversterking en voorlichting aan (aanstaande) ouders  stimuleren.
  • Ouders/gezinnen actief wijzen op de mogelijkheid om via een PGB zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze specifieke zorg niet heeft ingekocht.
  • Zorgen dat er afspraken gemaakt worden met zorgpartners over de continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.
  • Inzet voor de aanpak van kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen ouder, kind, consultatiebureau, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.
  • Het behoud van kleine scholen in de dorpen.
 • Werk & Inkomen

  Het hebben van werk en voldoende inkomen om van rond te komen, is belangrijk. Helaas zijn er ook in onze gemeente mensen die, om verschillende redenen, geen baan kunnen vinden, mensen die dichtbij of onder de armoedegrens leven en mensen met schulden. De ChristenUnie wil opkomen voor deze mensen en hen helpen.

  Hier gaan we voor:

  • Voldoende participatiebanen en kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken realiseren.
  • De integratie van nieuwkomers bespoedigen door hen zo snel als mogelijk te begeleiden naar werk zonder dat er sprake is van verdringing.
  • Scholen en sportverenigingen stimuleren alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.
  • Doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aanbieden op ontmoetingsplekken in de dorpen en wijken.
  • Voor mensen met schulden, ondersteuning bieden en concrete afspraken laten maken met de partners om de hulp te stroomlijnen. Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen.
 • Zorg

  Omkijken naar elkaar, zorgen voor die mensen die het zelf niet meer kunnen. Dit is één van de kernthema’s van de ChristenUnie. Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd of geluk. Wij willen dat iedereen mee kan en mag doen in onze samenleving. Om dit te realiseren is een goed zorg- en preventieaanbod nodig dat we zo dicht mogelijk bij de inwoners willen realiseren.

  Wij willen dit bereiken door:

  • De eigen bijdrage voor zorg/ondersteuning beperken tot de wettelijke norm zodat dit nooit kan leiden tot zorgmijding.
  • Het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda. De doelgroep wordt hier actief bij betrokken. Mogelijke onderdelen van deze agenda kunnen een campagne zijn om de acceptatie van handicaps en beperkingen te bevorderen en de goede toegankelijkheid van onze gemeente.
  • Een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning en uitnodigende respijtvoorziening ontwikkelen en de regels voor de realisatie van mantelzorgwoningen  versoepelen.
  • Investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname. We zoeken hiervoor samen met woningcorporaties en andere partners naar oplossingen op lokaal niveau.
  • Het gespreid huisvesten van statushouders over de wijken en dorpen.

   

 • Kunst & Cultuur

  Kunst en cultuur bieden een waardevolle ontwikkeling voor onze jeugd. Ze zijn voor iedereen een bron van informatie en veel mensen genieten van alles wat het hen oplevert. Wij zien dit als een waardevol onderdeel van onze samenleving, die voor iedereen toegankelijk moet zijn.

  Hier gaan we voor:

  • Investeren in voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken.
  • Stimuleren dat evenementen in de gemeente veilig en gezond zijn. Dit betekent afspraken maken over bijvoorbeeld goede toegankelijkheid, afval/duurzaamheid, geluid en volksgezondheid (drank/drugs).
  • Het plaatselijke culturele erfgoed beschermen.
  • Ervoor zorgen dat in de kernen een bibliotheekvoorziening aanwezig blijft op bijvoorbeeld scholen en bejaardenhuizen.
  • Belangrijke dragers van de cultuur binnen Vijfheerenlanden, moeten hun kerntaken kunnen blijven vervullen.
 • Sport

  Sporten en bewegen is goed voor de gezondheid van jong en oud en zorgt daarnaast ook voor verbinding met anderen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen en op een actieve manier kan werken aan zijn/haar gezondheid.

  Hier gaan we voor:

  • Iedereen kan betaalbaar sporten in Vijfheerenlanden.
  • Bij de ontwikkeling en renovatie van wijken aandacht geven aan laagdrempelige sport- en spelvoorzieningen in de buurt voor kinderen en (jong)-volwassenen.
  • Alcohol en roken gaan niet samen met sport. Wij willen dat de gemeente en sportverenigingen afspraken maken om het gebruik hiervan op en rond de sportvelden te voorkomen.
  • Buurtsportcoaches bevorderen de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg.
  • De ChristenUnie wil graag dat alle kinderen basis zwemvaardigheden hebben. Zwemlessen kunnen dan ook weer onderdeel zijn van het bewegingsonderwijs op de scholen.
 • Economie

  Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.

  Hier gaan wij voor:

  • Lokale en regionale economische clusters, zoals de voedingsindustrie (agrarische sector/kaas), distributie en glas, versterken en uitdragen.
  • Investeren in een goed ondernemersklimaat door ons in te zetten voor een goede samenwerking met de provincie en omliggende gemeenten.
  • ZZP’ers te begeleiden en praktisch te ondersteunen door flexplekken in dorpshuizen en bibliotheken open te stellen voor startups.
  • Zorgen dat bedrijventerreinen duurzaam ingericht worden en bij voorkeur klimaatneutraal functioneren.
  • Stimuleren dat landbouwbedrijven de ruimte hebben voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage leveren aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap. De gemeente faciliteert hierin op het gebied van bijvoorbeeld een soepele vergunningverlening.
 • Verkeer & Vervoer

  Voetgangers, fietsers en snelverkeer, allemaal willen we veilig van A naar B kunnen reizen, zonder al te veel oponthoud. De ChristenUnie wil fietsvervoer en gedeeld vervoer (openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook deelauto’s) stimuleren. Ook dit is een goede bijdrage aan ons milieu en klimaat. Daarnaast willen wij dat er een goede oplossing komt voor de problemen met sluipverkeer.

  Hier gaan wij voor: 

  • De aanpak van sluipverkeer moet hoog op de agenda en inwoners moeten vanaf het begin hierbij goed betrokken worden.
  • In de gemeente wordt een lokale fietsagenda ontwikkeld vanwege het toenemende belang van het (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn: fietssnelwegen, veiligheid, parkeren, fietskluizen, fiets delen en elektrisch fietsen.
  • Belangrijke looproutes en oversteekpunten naar bijvoorbeeld het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zijn ook voor mindervaliden goed toegankelijk.
  • OV-bereikbaarheid van alle kernen. Samen met de Provincie en gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen willen we werken aan een dekkende bereikbaarheid.
  • Sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations en parkeerplaatsen wordt bevorderd.

Blog: Koopzondag

Blog: Energietransitie