Schriftelijke vragen over bodemdaling en funderingsproblemen

Scheuren-in-muren.jpg
Gert Schut
Door Gert Schut op 17 juli 2019 om 09:00

Schriftelijke vragen over bodemdaling en funderingsproblemen

Regelmatig is dit een onderwerp in het nieuws: hoe overleven wij in de typisch Nederlandse veen-klei-gebieden, terwijl de bodem daalt en de grondwaterspiegel kunstmatig laag wordt gehouden vanwege het agrarisch bedrijf? Tegenwoordig ligt de focus ook op de situatie in de steden, zoals Gouda. Hier ontstaan grote funderingsproblemen, waar eigenlijk nog geen oplossing voor bestaat. Ook wordt er steeds meer aandacht gevraagd voor de inklinking van het veen. Dit vraagstuk speelt ook in Vijfheerenlanden. Daarom stelde raadslid Gert Schut schriftelijke vragen hierover. 

De ChristenUnie fractie heeft in de afgelopen weken onderzocht in hoeverre deze problematiek in Vijfheerenlanden speelt. We kregen namelijk een verzakkingsmelding vanuit Schoonrewoerd. De voorgevel van een ca. 200 jaar oude boerderij net buiten Schoonrewoerd komt centimeters omlaag. Vooral de afgelopen zomer is het snel gegaan. Naar aanleiding van deze melding heeft de fractie gekeken op de relevante kaarten waar de bodemdaling in Nederland wordt aangegeven. Daaruit blijkt dat het probleem van bodemdaling en funderingsproblemen zich in grote delen van de gemeente Vijfheerenlanden voorkomt.

In de buurt van Meerkerk staat een eveneens een oude boerderij, waarvan de voorgevel gestut wordt. Het waterpeil is te laag en afgelopen zomer is de voorkant centimeters weggezakt. Voor de betrokkenen is dit een groot probleem, mede vanwege het gegeven dat agrarisch vastgoed onderdeel is van de financiële planning op de lange termijn. Er zal nog heel wat tijd voorbij gaan voordat duidelijk is wat de oplossing is en hoe deze toe te passen in de diverse particuliere situaties. Om deze reden is het Fonds Duurzaam Funderingsherstel ingesteld. Eigenaar-bewoners kunnen hierbij aankloppen voor een lening, maar alleen als de gemeente waar ze wonen deelneemt aan het fonds. Onze gemeente heeft dat tot op heden niet gedaan. Omdat het belangrijk is dat inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden, die slachtoffer zijn van funderingsproblemen en geconfronteerd worden met grote schade en hoge kosten, de helpende hand wordt toegestoken, hebben wij de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de situatie van de bodem onder de woningen in onze gemeente? Is het college hierover al in overleg met de provincie en het waterschap? Wat zijn de conclusies van dit overleg? Is het mogelijk te zorgen voor een aanpassing van het grondwaterpeil?
  2. Hebben zich er de afgelopen periode gevaarlijke situaties voorgedaan door verzakking en/of scheuren van woningen?
  3. Op welke manier is de gemeente in gesprek met getroffen huiseigenaren?
  4. Is het college bereid zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, zodat getroffen inwoners van onze gemeente die zelf niet in staat zijn de kosten voor herstel te betalen, geholpen kunnen worden?
  5. Is het mogelijk om bij herstel van fundering direct alle mogelijke vormen van energiemaatregelen mee te nemen, zoals vloerisolatie?
  6. Is het college bereid de gemeenteraad hiervoor een voorstel, inclusief financiële uitwerking, voor te leggen? 

Wij kijken uit naar de beantwoording van deze vragen.

Labels: ,