Toegankelijke en begrijpelijke gemeente belangrijk speerpunt ChristenUnie in debat kadernota

raad Vijfheerenlanden
Dico Baars
Door Dico Baars op 19 juli 2019 om 10:24

Toegankelijke en begrijpelijke gemeente belangrijk speerpunt ChristenUnie in debat kadernota

De ChristenUnie is trots op de ambities uit het coalitieakkoord, maar beseft ook dat het hard werken is om van de theorie ook praktijk te maken. In het debat over de kadernota, de basis voor de begroting van Vijfheerenlanden, heeft de ChristenUnie daarom aandacht gevraagd voor woningbouw in de kleine kernen, de polarisatie in de disucssie over de energietransitie en de financiële ontwikkelingen in het sociaal domein (jeugdzorg). 

Versimpelen

Een van de belangrijkste punten voor de ChristenUnie is het werken aan een toegankelijke en begrijpelijke gemeente. Fractievoorzitter Dico Baars: "Onderzoek van de Nationale Ombudsman heeft onlangs nog laten zien dat mensen in Nederland te maken willen hebben met een overheid die eerlijk en begripvol is en die mensen snel en met kennis van zaken helpt als er iets geregeld moet worden. Het belangrijkste verbeterpunt voor veel mensen is versimpelen, dus begrijpelijke taal en eenvoudige procedures. Daarom ben ik blij met het versimpelteam en de stappen die inmiddels zijn gezet. Er is nog een wereld te winnen!"

Budget voor inwonersinitiatieven

De kracht van onze dorpen en wijken zit in het normale leven: inwoners van onze gemeente werken vaak samen om iets moois tot stand te brengen. Baars: "We genieten van onze individuele vrijheid, maar we beseffen ook heel goed dat we het alleen niet redden. De ChristenUnie is daarom trots op het budget dat we beschikbaar stellen voor inwonersinitiatieven. We dienen daarom mede het amendement in, dat erop gericht is om het oorspronkelijke bedrag van 1 miljoen te handhaven."

Voldoende budget voor de rekenkamer & transparantie lokale belastingen

Om de ambities van de gemeente daadwerkelijk vorm te geven, is het belangrijk dat de instrumenten van de gemeenteraad op orde zijn. De ChristenUnie diende daarom twee moties in. 

  • De eerste motie gaat over de transparantie van de lokale belastingen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat inwoners en raadsleden meer inzicht krijgen. De ChristenUnie riep daarom het college op om "voor de behandeling van de begroting 2020 een of meerdere instrumenten in te zetten om het effect van de harmonisatie van lokale heffingen op huishoudens te monitoren, transparantie over de lokale heffingen te vergroten en raadsleden beter in positie te brengen om aanpassingen te kunnen doen." Deze motie werd door de hele gemeenteraad, met uitzondering van het CDA, gesteund.
  • De tweede motie gaat over het budget voor de rekenkamer. Uit onderzoek blijkt namelijk dat gemeenten het budget voor de rekenkamer(functie) op gemiddeld 1 euro per inwoner bepalen. De rekenkamer is een belangrijk instrument om als gemeenteraad onderzoek te doen naar de doelmatigheid en effectiviteit van het gevoerde beleid. De motie om extra geld beschikbaar te stellen werd unaniem aangenomen. 

Labels: , , ,