Bijdrage ChristenUnie aan kadernota 2021

raad corona.jfif
Dico Baars
Door Dico Baars op 13 juli 2021 om 18:00

Bijdrage ChristenUnie aan kadernota 2021

Vijfheerenlanden heeft veerkracht. Dat merkt ChristenUnie-fractievoorzitter Dico Baars in zijn omgeving. Tegelijk ziet hij dat we ook op een aantal terreinen vastlopen. "Te vaak is een systeem belangrijker dan mensen. Te vaak mist de menselijke maat. Te vaak zien we de gemeente als een bedrijf met bijbehorende ambities en doelstellingen. Dat moet anders. In deze bijdrage over de kadernota 2022 zet ik de prioriteiten van de ChristenUnie fractie op een rij: aandacht voor mensen, zorg voor de schepping en een overheid die er is voor mensen die het nodig hebben."

Aandacht voor mensen

Het sociaal domein wordt beheerst door discussies over geld. Niet in de laatste plaats vanwege de oplopende tekorten en een landelijke overheid die weigert om structureel voldoende geld beschikbaar te stellen. De ChristenUnie ondersteunt dan ook graag het signaal van het college in deze kadernota: laten we niet langer taken over de schutting gooien, maar de schutting afbreken en samen verantwoordelijkheid nemen voor kwetsbare mensen.

Dico Baars vindt dit hard nodig: "In de afgelopen weken hoorde ik het verhaal van een inwoner, die na het overlijden van een familielid als gevolg van corona, brieven niet meer opende en rekeningen niet meer betaalde. De impact was zo groot, dat een uithuiszetting dreigde. Dankzij adequaat optreden kon dit uiteindelijk voorkomen worden. Maar voor we applaudisseren en overgaan tot de orde van de dag: het aantal mensen die zorg nodig hebben is intussen verdubbeld bij hulpverleners. Met andere woorden: het is nodig dat we inzetten op zorg en investeren in preventie. De ChristenUnie roept het college op om prioriteit te geven aan het lokaal preventieakkoord en om te investeren in het actieplan armoede en schulden."

Zorg voor de schepping

In de afgelopen maanden is in de regio hard gewerkt aan voorstellen om de energietransitie te realiseren en onze klimaatdoelstellingen (voor 2030) te halen. De ChristenUnie fractie is blij met de ambitie en inzet van de wethouder op dit punt. Juist met het oog op de toekomstige generaties. Dico Baars: "Toch zit er ons iets dwars. We dreigen vast te lopen met het begrip participatie. Het lijkt wel alsof we steeds vaker er dit mee bedoelen: jij mag met mij meedoen om mijn plannen uit te voeren. We verpesten hiermee het eigen initiatief van inwoners. De ChristenUnie fractie pleit voor een andere benadering. Die van coöperatie. Daarmee bedoel ik: laten we samenwerken en jouw ideeën over jouw eigen omgeving benutten."

De reflectie van de ChristenUnie fractie op combinatieperspectief van de kadernota en de rapportage van Berenschot is in deze lijn. Dico Baars: "Het ademt wat onze fractie betreft teveel participatie en te weinig coöperatie. Het is teveel de gemeente als een bedrijf met bijbehorende ambities en te weinig de gemeente die redeneert vanuit inwoners. De echte politieke discussie zit op dit niveau. Bij de uitwerking van dit perspectief bij de begroting zal de ChristenUnie fractie hier scherp op beoordelen."

Betrouwbare overheid

De ChristenUnie benadrukt het belang van een overheid die doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. In de politieke discussies van de afgelopen maanden over macht en tegenmacht en vertrouwen in het bestuur, zien we steeds scherper dat inwoners tegen een muur kunnen oplopen en zich niet gehoord voelen in hun wensen of ideeën. Een mogelijkheid om de positie van inwoners te versterken zou een lokale ombudsman of -vrouw kunnen zijn. De ChristenUnie fractie diende daarom een motie in met het verzoek om de toegevoegde waarde van een lokale ombudsman te onderzoeken. Met succes: de motie werd unaniem aangenomen. 

 

Labels: ,