Vijfheerenlanden blijft (definitief) bij arbeidsmarktregio Gorinchem

vacatures 624x270
Dico Baars
Door Dico Baars op 30 november 2022 om 14:27

Vijfheerenlanden blijft (definitief) bij arbeidsmarktregio Gorinchem

Hoewel we als gemeente Vijfheerenlanden al enige tijd met elkaar onderweg ('op reis') zijn, moeten we met enige regelmaat nog keuzes maken die te maken hebben met de herindeling in 2019. De evaluatie van de verkenning om tot een nieuwe arbeidsmarktregio te komen is zo'n keuze. De kernvraag die hier voorligt is of de raad van Vijfheerenlanden de poging om tot een nieuwe arbeidsmarktregio te komen gaat staken of hiermee door wil gaan.

Vorming nieuwe arbeidsmarktregio niet gelukt

In de uitvoering van de Participatiewet neemt de arbeidsmarktregio een belangrijke rol in, met name als het gaat om de werkgeversdienstverlening. Waar de dienstverlening aan de inwoners vooral lokaal maatwerk is, is de dienstverlening aan werkgevers veel meer regionaal gericht. Werkgevers houden zich logischerwijs niet aan gemeentegrenzen en afstemming tussen gemeenten op dit gebied is dan ook gewenst. Niet voor niets schreef adviesbureau Lysias al in 2018 dat het voor de hand ligt dat Vijfheerenlanden zich aansluit bij de arbeidsmarktregio die zoveel mogelijk samenvalt met het werkgebied van de gemeenschappelijke regeling waar de keuze op valt. In ons geval gaat het dus om Avres en dientengevolge arbeidsmarktregio Gorinchem.

Fractievoorzitter Dico Baars: "In de afgelopen periode is onderzocht of Vijfheerenlanden op het terrein van de arbeidsmarktregio grensontkennend kan samenwerken en in het belang van de inwoners van Vijfheerenlanden een nieuwe regio kan vormen. Een woord van dank aan alle mensen die hier ambtelijk en bestuurlijk een rol in dit proces hebben gespeeld. Helaas moeten we concluderen dat er op dit moment geen draagvlak voor bestaat. Het lijkt dan ook onvermijdelijk om te stoppen met dit proces. Over het besluitvormingsproces wil ik het volgende nog opmerken: hoewel de raad formeel de beslissing neemt om niet door te gaan met de verkenning, heeft een meerderheid van deze raad al op basis van informatie die niet bij iedereen bekend was reeds een keuze (in het coalitieakkoord) gemaakt. Het zou verstandig zijn om in de toekomst eerst de informatie met alle raadsleden te delen (beeldvorming), voordat een oordeel en besluit genomen wordt."

Labels: , ,