Inwonerberaad over sociale ontmoetingsplaatsen (dorpshuizen en wijkgebouwen)

header_1397743328564d381eda54c62bfd05aa79e14a28885c5beb6d.jpg
Dico Baars
Door Dico Baars op 1 december 2022 om 14:34

Inwonerberaad over sociale ontmoetingsplaatsen (dorpshuizen en wijkgebouwen)

Het inwonerberaad (of burgerberaad) is in opmars! Ook in Vijfheerenlanden zijn plannen voor een dergelijk beraad, waarmee inwoners vergaand verantwoordelijk worden voor het maken van plannen over specifieke onderwerpen. Het voorstel is om in de gemeente een inwonerberaad te houden over sociale ontmoetingsplaatsen. Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Dico Baars over dit onderwerp.

Spreektekst

Voorzitter,

Het vertrouwen in de overheid staat onder druk. Dat heeft zijn weerslag op gemeenten, ook op gemeente Vijfheerenlanden. Het herstellen van dat vertrouwen moet een raadsbrede ambitie zijn. Een belangrijk middel voor het herstel van dat vertrouwen is de vernieuwing van de lokale democratie: het democratisch systeem en de democratische cultuur waarin niet de gemeente, maar de gemeenschap centraal staat. Inwoners willen invloed uit kunnen oefenen op de zaken die hen direct aangaan. En ze willen daarbij serieus worden genomen. Een positieve ‘democratische ervaring’ versterkt het vertrouwen. Dit ChristenUnie fractie staat dan in beginsel ook positief tegenover een inwonersberaad.

Vanavond spreken we met elkaar over het voorstel om een inwonersberaad in Vijfheerenlanden te organiseren, over het onderwerp sociale ontmoetingsplaatsen. In het opinievoorstel bij dit agendapunt komen drie onderdelen aan bod: onderwerp, vraagstelling en mandaat. Ik ga in deze bijdrage kort in op deze aspecten.

Onderwerp

De ChristenUnie fractie onderkent dat het ingewikkeld is om nieuw beleid rondom sociale ontmoetingsplaatsen te maken. Het is dan ook verleidelijk om een inwonersberaad over dit onderwerp te organiseren. Het is dan wel van belang om eerlijk te zijn: het college vraagt in feite hulp bij het nadenken over de toekomst van dorpshuizen en wijkgebouwen. Het begrip sociale ontmoetingsplaatsen is immers veel breder. Laat me dit illustreren met een uitspraak van Johan Cruijf: “iedere wasbeer heb een staart, maar niet iedere staart heb een wasbeer.” Zo werkt het ook voor de sociale ontmoetingsplaatsen: ieder dorpshuis of wijkgebouw is een sociale ontmoetingsplaats, maar niet iedere sociale ontmoetingsplaats is een dorpshuis of wijkgebouw. Kortom, het maakt nogal wat uit of je over een visie op sociale ontmoetingsplaatsen of over een visie op (de financiering van) dorpshuizen of wijkgebouwen spreekt.

Laat ik eerlijk zijn: de ChristenUnie fractie twijfelt over dit onderwerp. Veel liever zien wij een thema over klimaatverandering of de energietransitie. Dat hebben wij ook al bij de behandeling van het coalitieakkoord aangegeven en de urgentie lijkt ons niet bepaald minder geworden.

Vraagstelling

Dan over de vraagstelling. Hier is duidelijk goed over nagedacht, en dat is een compliment waard. Tegelijk vraagt de ChristenUnie fractie zich af hoe een gelote groep inwoners zich zou kunnen uitspreken over de toekomst van dorpshuizen en wijkgebouwen, terwijl er ook een proces van dorpsvisies en gebiedsvisies loopt. Dat is voor onze fractie echt een wezenlijk punt: we zetten in deze periode volop in op het ontwikkelen van visies per gebied of dorp. Hoe verhoudt zich dat tot een breed inwonersberaad (met hooguit 4 à 5 mensen uit een bepaalde kern)? En belangrijker nog: wiens maatschappelijk probleem lossen we nu precies op? Is het een probleem van de gemeenschap of toch vooral van de gemeente?

Mandaat

Zonder een helder mandaat, is een inwonersberaad gedoemd te mislukken. Dat is heel helder voor de ChristenUnie fractie. We zijn bereid een vergaand mandaat te geven. Dat kunnen we echter niet eerder doen dan dat er helderheid is over de financiële kaders. Eerst is het nodig een antwoord te geven op de vraag welke prijs raad en college bereid zijn te betalen voor de uitkomsten van het inwonersberaad.

Kortom: laten we werken aan vertrouwen, maar mét een ander onderwerp, vanuit een écht maatschappelijk probleem, mét een transparant mandaat.

Labels: , , ,