'Aandacht voor echte problemen ontbreekt' - reactie ChristenUnie Vijfheerenlanden op coalitieakkoord

fractie.jpg
Dico Baars
Door Dico Baars op 8 juni 2022 om 21:00

'Aandacht voor echte problemen ontbreekt' - reactie ChristenUnie Vijfheerenlanden op coalitieakkoord

De acht politieke partijen in Vijfheerenlanden gingen met elkaar in debat over het coalitieakkoord dat VHL Lokaal, CDA, SGP en PvdA hebben gesloten. Op woensdagavond 9 juni kruisten zij met elkaar de degens over het inhoudelijke programma. De ChristenUnie fractie constateert dat deze coalitie een aantal problemen die speelt in de samenleving negeert: klimaatverandering, energiearmoede en aanpak van laaggeletterdheid. De spreektekst van fractievoorzitter Dico Baars is hier integraal na te lezen.

Voorzitter,

Namens de ChristenUnie fractie wil ik allereerst de coalitiepartijen feliciteren dat het gelukt is om zo snel tot een akkoord te komen. Met een prachtige titel: Samen zijn wij Vijfheerenlanden. En een ludieke ondertitel: een akkoord op hoofdlijnen. Van 36 pagina’s. Als een van de eerste gemeenten in de regio kan Vijfheerenlanden aan de slag met een nieuwe wethoudersploeg. Helaas is in de snelheid van dit proces de aandacht voor echte problemen in de samenleving gesneuveld. Daar kom ik straks op terug.

Ik wil vanavond namelijk positief beginnen. De ChristenUnie fractie heeft een aantal voorstellen gelezen in het coalitieakkoord die ronduit goed zijn.

  • Zo wordt het inwonersberaad – of burgerberaad – geïntroduceerd. Inwoners worden gevraagd om met oplossingen te komen bij complexe vraagstukken. Dit zijn vaak polariserende onderwerpen. De ChristenUnie fractie verwacht dan ook dat het eerste inwonersberaad over de energietransitie zal gaan. Een mooie kans voor het college om participatie handen en voeten te geven.
  • Op het gebied van wonen is er oog voor innovaties zoals tiny houses en wordt er ingezet op woningbouw in zowel steden als in kleine dorpen. Ook uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat de coalitie hiermee de stevig ingezette lijn van het vorige college doorzet. Een positief punt.
  • Ook ben ik positief over het hoofdstuk over verkeersveiligheid en bereikbaarheid, al heb ik nog wel een paar vragen en zorgen bij de uitwerking ervan. Zo is er geen structureel budget voor het verbeteren van fietsverkeer en ontbreekt aandacht voor de voetganger volledig. Bij de uitwerking van deze plannen komen we graag met alternatieve voorstellen.

Voorzitter, het is ook onze taak om te kijken in hoeverre dit akkoord nu de echte problemen in de samenleving benoemt. En hiervoor oplossingen aandraagt. De ChristenUnie fractie constateert dat deze coalitie een aantal problemen die speelt in de samenleving negeert.

Neem bijvoorbeeld klimaatverandering. We kennen de indringende waarschuwingen van wetenschappers voor de gevolgen van klimaatverandering. En de hoge prijzen en ontwikkelingen in het buitenland bevestigen alleen maar de noodzaak om te verduurzamen. Als het gaat om het klimaat, om de schepping, hebben we twee keuzes: wegkijken, of verantwoordelijkheid nemen. De groep mensen die verantwoordelijkheid wil nemen groeit. Maar dit akkoord kijkt weg. Geen woord over doelstellingen na 2030. Geen woord over de warmtevisie. Het bevestigt de status quo. Het vertraagt in plaats van versnelt. Van tenminste twee van de vier coalitiepartijen begrijp ik die keuze niet…

En kom nu niet met de reactie 'haalbaar en betaalbaar'. Energiearmoede is namelijk aan de orde van de dag, maar krijgt nauwelijks aandacht. Terwijl veel huishoudens de energierekening niet meer kunnen betalen. Zij zitten daardoor noodgedwongen in de kou of in de schulden. En door de inflatie stijgt die groep alleen maar. Waarom is in het akkoord de structurele financiering van het actieplan armoede en schulden niet geregeld? En waarom is er nauwelijks aandacht voor energiearmoede? Iedereen moet mee kunnen doen aan de overstap op duurzame energie en energiebesparing. Wat ons betreft zouden de coalitiepartijen hier veel meer prioriteit aan moeten geven.

Een derde voorbeeld is de aanpak van laaggeletterdheid. Tijdens een werkbezoek aan De Wijkwinkel in Vianen vorige week werd mij weer duidelijk wat de volgen zijn van niet kunnen lezen of rekenen. En hoe belangrijk het is dat er voorzieningen zijn, waarmee we mensen helpen om mee te doen aan de samenleving. Tegen deze achtergrond vinden wij het echt onbegrijpelijk dat het akkoord met geen woord rept over bibliotheken of kinderopvangorganisaties. Dat vinden de kinderopvangorganisaties zelf ook, als ik hun reactie op het coalitieakkoord lees. Een gemiste kans dus. Hoe gaat de coalitie hen bij dit vraagstuk betrekken? En over De Wijkwinkel gesproken, wat is de visie van de coalitie op de structurele financiering van het welzijnswerk? Wij willen graag duidelijkheid op dit punt.

Voorzitter, ik rond af.

Samen zijn wij Vijfheerenlanden. Fijn dat dit in heel gedetailleerde hoofdlijnen is uitgewerkt. Alleen papier is geduldig: liever zien wij op korte termijn concrete oplossingen voor belangrijke en urgente problemen in de samenleving. Voorstellen die de samenleving duurzamer, socialer en rechtvaardiger maken, zullen wij steunen. Andere voorstellen zullen wij kritisch beoordelen en zo nodig met alternatieve voorstellen komen.

Labels: , , ,