Aandacht voor wat echt telt - begrotingsbijdrage 2021

Portemonnee
Dico Baars
Door Dico Baars op 12 november 2020 om 21:00

Aandacht voor wat echt telt - begrotingsbijdrage 2021

Op 12 november bespreekt de gemeenteraad de begroting van de gemeente Vijfheerenlanden. In deze digitale raadsvergadering vraagt de ChristenUnie fractie aandacht voor wat echt telt. In het bijzonder voor het tegengaan van eenzaamheid, voor de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs en voor investeringen in toekomstige generaties. 

Een tegen Eenzaamheid

Als de coronacrisis ons een ding duidelijk maakt, is dat de samenleving onvoorstelbaar veerkrachtig is. Fractievoorzitter Dico Baars: "Mensen zijn er voor elkaar en helpen elkaar, juist ook als het moeilijk is. Toch hebben we niet de vrijheid om anderen te ontmoeten en hebben we te maken met beperkende maatregelen: op sportvelden, in kerken, in restaurants… In deze anderhalvemetersamenleving leidt dat tot meer eenzaamheid. En eenzaamheid is even giftig als tabak en alcohol. Als we omgeven worden door oprechte aandacht en zorg, juist dan bloeien we op. De ChristenUnie fractie roept het college daarom ook op om  in de komende maanden extra werk te maken van het tegengaan van eenzaamheid." Het pleidooi van de ChristenUnie wordt door andere fracties in de gemeenteraad herkend. Ook door wethouder Marcel Verweij, die specifiek het budget voor inwonersinitiatieven noemt. Dit budget kan worden gebruikt door inwoners om activiteiten te ondersteunen die eenzaamheid tegengaan. 

Verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs

De maatschappelijke impact van corona en de tekorten in de jeugdhulp is fors. Het raakt de beschikbaarheid van het aantal voorzieningen, de toegang tot zorg en de ondersteuning voor jongeren. Daarom wil de ChristenUnie fractie de urgentie onderstrepen van de noodzaak om te investeren in jeugdhulp. Baars: "We zijn blij dat er geluisterd is naar de oproep van onze fractie om een sociaal investeringsfonds vanuit de Eneco-gelden hiervoor beschikbaar te stellen. In de begroting wordt onder andere de verbinding tussen zorg en onderwijs genoemd. De ChristenUnie fractie denkt dan bijvoorbeeld aan het toegankelijk maken van schoolgebouwen, zodat kinderen met een beperking toch naar de reguliere (basis)school kunnen. Ook het inrichten van zorg specifieke ruimten, zoals time-out plekken, gespreksruimtes voor jeugdverpleegkundigen of andere hulpverlening hoort hierbij." Wethouder Tirtsa Kamstra herkent zich in deze denkrichting. Namens het college zegt ze toe dat deze suggesties worden meegenomen als het college gaat werken aan concrete beleidsvoorstellen. 

Investeer in toekomstige generaties

De besteding van de Eneco gelden staat in het teken van het verbeteren van de structurele lange termijn investeringscapaciteit van de gemeente Vijfheerenlanden. Baars: "We moeten investeren in toekomstige generaties, zo luidde het pleidooi van de ChristenUnie fractie bij de kadernota. Ook op dit punt stemt de inzet in de begroting de ChristenUnie fractie tevreden. Er worden middelen gereserveerd om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, het weerstandsvermogen wordt versterkt, het dividendverlies wordt gecompenseerd en er worden richtinggevende uitspraken gedaan door middel van het instellen van fondsen. Deze fondsen zijn daarom een uitstekende denkrichting en vragen om nadere uitwerking." 

De ChristenUnie fractie wil voor deze nadere uitwerking wel wat meer richting geven aan het fonds ter versterking van het sociaal domein. Samen met PvdA en GroenLinks dient de fractie daarom een amendement in. Met dit amendement spreekt de gemeenteraad uit dat de ambitieuze besparingen uit de begroting en de financiële onzekerheden niet het investeringsbudget onder druk mogen zetten. Het budget zou juist ingezet moeten worden om bijvoorbeeld armoede te bestrijden, de schuldhulpverlening te versterken en de verbinding tussen zorg en onderwijs mogelijk te maken. Het amendent is unaniem aangenomen. 

 

Labels: , , , , , ,